I.D.E / מפרץ חיפה


מרכז לוגיסטי של IDE הבינל, העוסקת בהתפלת מי ים. המרכז כולל מבני אחסנה, מערך משרדים ומבנים טכניים, המהווים תשתית גיבוי להפעלת המערכת. שטח הפיתוח בגודל של כ 20,000-מר, נבנה תוך התחשבות בצורך של שינוע רחב ונוח ביותר.

  /  
  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /